a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Patent

patent2

Patenten sägs ofta ha skapats för att stimulera och underlätta innovationer och utveckling. I själva verket är de ofta reliker från en tid med en starkt reglerad och styrd ekonomi, som försvårar innovation och utveckling och skapar onödiga globala orättvisor.

I dag köper och söker företag patent och andra idémonopol bara för att hindra konkurrenter från att utnyttja dem. Många företag söker patent på en rad närmast självklara principer för att kunna skrämma bort konkurrenter med hot om stämningar. När olika företag hävdar delvis överlappande patent i olika kombinationer blir det riskabelt för entreprenörer och företag att utnyttja många spännande innovationer.

I kunskapsintensiva branscher måste därför många företag ägna lika stora resurser åt immaterialrättslig juridik som åt forskning och utveckling. Det är slöseri med resurser. Det hämmar innovationer. Det gynnar stora etablerade aktörer, och skapar en besvärlig situation för de små och medelstora företag, där många verkligt intressanta innovationer sker.

Patenten är också problematiska ur ett rent humanitärt perspektiv. När patentägare tar ut höga priser för att täcka kostnaden för utveckling av exempelvis nya läkemedel eller grödor är priset ofta satt efter betalningförmågan i de rika länderna. Detta innebär att människor i fattigare delar av världen utestängs från många av utvecklingens frukter: De bästa medicinerna och härdigaste eller nyttigaste grödorna blir ett privilegium för människorna i den rika delen av världen. Friare kunskap och utnyttjande av innovationer bidrar därför till att minska ekonomiska klyftor både inom och mellan länder.

Piratpartiet anser därför att patentsystemet ska avskaffas och ersättas med ett bättre sätt att stimulera innovationer och entreprenörskap. Eftersom detta regleras i många internationella avtal är det ett långsiktigt arbete, som måste föras internationellt.

I en bransch fungerar det inte att avskaffa patenten rakt av: I läkemedelsindustrin finansieras idag forskning och utveckling av nya mediciner av de gigantiska priser företagen tar ut från de rika ländernas sjukvårdssystem under den tid deras patent gäller. Ett avskaffande av patenten måste därför kombineras med att en del av de pengar de rika ländernas sjukvårdssystem därmed sparar förs över till forskning och utveckling av läkemedel.

Med en sådan omfördelning kommer även fattiga människor i fattiga länder att få tillgång till de nyaste läkemedlen. När forskningen och utvecklingen kan styras efter medicinska behov istället för förväntad försäljning kommer dessutom forskningens fokus att förskjutas. Från läkemedel som lindarr symptom (och därför behöver tas livet ut) tillsådana som botar (och bara behöver tas en kort period). Från sådana som ökar välbefinnande i rika länder till sådana som räddar liv i fattiga. Och till nya antibiotika, som bara ska användas när inga andra biter.

Som första steg mot ett avvecklande av patentsystemet kräver vi dessutom:

  • Inga patent ska tillåtas på gener, DNA-sekvenser och annan information som utgör en naturlig del av en människa eller någon annan levande biologisk varelse eller virus.
  • Använd oftare de möjligheter patentsystemet ger att tvinga fram tvångslicensiering, dvs tillåta andra företag att också utnyttja patentet ifall det leder till stora humanitära vinster. (Så som man t ex gjort medd bromsmediciner mot HIV i Afrika.)
  • Kraftig skärpning av kraven på uppfinningshöjd och användbarhet för att patent ska godtas.
  • Avskaffa egenfinansieringen av patentverket, som leder till att verket får mer pengar att röra sig med ju fler patent det beviljar.

Mer om:
Patent
Kunskapssamhället

Kommentarer

Inga kommentarer.