a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Skydd för journalistik

0 tidning 500 714791_34048665

Genom internet och sociala medier har förutsättningen för journalistik i grunden förändrats. Inte bara professionella journalister i traditionella media behöver idag skydd och garantier för sin frihet att undersöka och publicera. Samma sak gäller till exempel medborgarjournalister, bloggare och sajter, som publicerar läckta dokument

Vi vill därför förstärka och modernisera tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen för att utöka skyddet för undersökande journalistik i sociala media.  Vi vill avskaffa avgiften för utgivarbevis, så att alla som ägnar sig åt journalistisk verksamhet kan välja att göra detta under samma juridiska villkor som de traditionella medierna. Vi vill att meddelarfriheten ska utökas till att gälla alla medier och oavsett arbetsgivare.

I kampen för journalistisk frihet har professionella och medborgarjournalister många gemensamma intressen. Traditionella och sociala media måste föra en gemensam kamp för öppnehet och mer transparens:

  • Offentlighetsprincipen skall stärkas, så att exempelvis ”hänsyn till främmande makt” inte längre kan användas som ett schablonskäl för hemligstämpling.
  • Utlämnande av offentliga dokument ska ske så snabbt och enkelt som möjligt, helst även digitalt. Myndigheter och offentliga verksamheter ska inte ha rätt att efterforska identiteten hos den som kräver ut offentliga handlingar.
  • Lagar som skapats för att få öppenhet i offentliga verksamheter (som offentlighetsprincipen och Lex Maria) ska gälla även företag som liksom friskolor och privata vårdcentraler driver offentligt finansierad verksamhet.
  • Fotografering ska alltid vara tillåten, utom i en enskild lokal där ägaren förbjudit det. (Installation av dold fotograferingsutrustning ska dock omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning.)
  • Stärk källskyddet och rätten att vara anonym. Avskaffa lagstiftning som likt FRA-lag och datalagringsdirektivet urholkar källskyddet.

Kommentarer

Inga kommentarer.