a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Energipolitik

0 vindkraftverk 500 1045052_34584615

Vi vill se till att Sverige alltid ska ha tillräcklig elproduktion för att klara elbehovet för våra kalla vintrar. Ett väl utbyggt elnät så att alla kan få den el de behöver. Samtidigt ska vi både på nationell och EU-nivå jobba för omställning till hållbar energiproduktion.

På kort sikt ska fossila bränslen fasas ut under kontrollerade former och ersättas med andra energikällor för att garantera tillgången på den energi samhället behöver. På lång sikt ska vi verka för ett mer hållbart utnyttjande av energi och resurser.

Ökad forskning på miljövänliga och säkra energiformer för att garantera fortsatt tillräcklig tillgång till energi även i framtiden. Sverige ska inte ha förbud mot forskning om någon energiform.

För att undvika onödiga förluster vid överföring ska elproduktionen byggs ut i de delar av landet där det finns underskott av el. För att stimulera hushållsnära småskaliga kraftverk införs nettodebitering av el på månadsbasis.

All elproduktion ska så långt det går omges av en teknikneutral lagstiftning gällande t.ex. säkerhet, försäkringar, miljöpåverkan, omhändertagande av avfall, utsläpp, avveckling och skatter. Därmed kommer kärnkraftens framtid att avgöras av försäkringsbolagens värdering av teknikens risker, istället för av infekterade politiska långbänkar.

Framtidens energinät behöver byggas på öppna infrastrukturer med transparens, öppna standarder och ge plats för privatpersoner att bestämma över sin konsumtion och hantera privata data om denna. Anonymitet och kontroll över personliga data ska inte tillåtas kosta extra.

För att elpriser ska hållas låga året om ska ägardirektivet till det statligt ägda Vattenfall ändras, så att det framgår att Vattenfall bör se till att hålla låga och stabila elpriser istället för att ge ägaren enorma vinster.

Kommentarer

Inga kommentarer.