a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Författning och styrelseskick

0 riksdagsdebatt kammaren_debatt_20110413SL_09_2

Grunden för det demokratiska samhället är allas rätt att ha olika åsikter och bilda opinion för dem. Därför behövs grundlagsfäst åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, frihet för elektronisk publicering, informationsfrihet, religionsfrihet, föreningsfrihet och församlingsfrihet. Vi vill även grundlagsfästa meddelarskyddet och rätten att uttrycka sin åsikt anonymt.

Demokratin förverkligas sedan genom fria och hemliga val med allmän och lika rösträtt till de olika samhällsnivåernas högsta beslutande organ. Och genom parlamentarismen, som gör regeringen beroende av riksdagen.

Vi tror att ungdomar i övre tonåren är tillräckligt mogna för att få vara med och bestämma i samhället. Är man mogen nog att ta ansvar enligt lagarna ska man också anses mogen nog att stifta dem. Vi vill därför sänka rösträttsåldern så att den blir densamma som åldern för straffmyndighet, som idag är 15 år.

Vi vill att fyraprocentspärren ska bytas mot en tvåprocentspärr, och andelen utjämningsmandat fördubblas, så att även mindre partier får mandat i proportion till sitt röstetal.  Fyraprocentspärren i valet till Europaparlamentet ska avskaffas.

Valsystemen i lokala och regionala val bör förändras, så att små partier får lättare att ta mandat och stora partier inte gynnas lika mycket som idag. Detta kan till exempel ske genom att minska antalet valkretsar och genom att ha fler utjämningsmandat.

Beslutsfattande på alla nivåer (kommun, landsting, stat, EU, FN etc) ska präglas av tillgänglighet, öppenhet och transparens. Offentlighetsprincipen ska stärkas och användningen av sekretess minskas. Alla ska ha rätt att slå larm om missförhållanden utan efterforskningar och repressalier.

Alla domstolar har idag rätt att överpröva om lagar är förenliga med grundlagen. Den rätten ska förtydligas och stärkas, och alla medborgare ska ha rätt att väcka sådana frågor till domstol. Därmed kan samtliga domstolar fungera som konstitutionsdomstol.

För att värna rättsväsendets självständighet måste det bli större avstånd mellan regeringskansliet och dem som utnämner domare och åklagare.

Kommentarer

Inga kommentarer.