a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Skolans arbetsmiljö

0 skolmiljö 358

Alla elever har rätt till en god psykosocial arbetsmiljö i skolan. En sådan fordrar att skolan visar tilltro till eleverna och respekterar deras integritet. Och att det finns en bra skolhälsovård, som kan upptäcka och ta hand om de elever som av ena eller andra anledningen farit illa.

Vi kräver därför:

  • Krafttag mot mobbing genom förebyggande arbete och genom att bygga en kultur där alla vågar markera för varandra när saker sker som inte är acceptabla.
  • Elevers skolmiljö ska vara fri från kameraövervakning.
  • Nej till obligatoriska drogtester i skolan.
  • Skolor ska inte ha rätt att övervaka elevers privata kommunikation, vare sig på papper eller elektroniskt.
  • Eleven ska vara fri att själv välja sin klädsel i skolan, så länge den inte skapar hinder för undervisningen.
  • Skolorna måste bli bättre på att följa skollagens krav om medinflytande.
  • Elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden, och dessa ska kontinuerligt fortbildas.
  • Alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i skolan ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.

Kommentarer

Inga kommentarer.