a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Kunskapssyn

0 eleverdiskuterar

Skolan måste förbereda alla elever för att leva och orientera sig i den informations- och kunskapsväv som idag förenar skolan med samhället utanför.

Skolans viktigaste uppgift är att lära elever hitta, tolka, analysera och värdera information. Och att ge eleverna de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, att förstå och att dra slutsatser.

Skolan ska därför använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga. Elever måste tränas i att analysera informationsflöden, se mönster och tänka fritt. Skolan ska träna eleverna i kritiskt tänkande, och att själva värdera olika källor och påståenden.

Utbildning är inget man bara behöver under barndom och ungdom. När världen förändras så snabbt som idag behöver vi alla ett livslångt lärande.

Kommentarer

Inga kommentarer.